Насловна Соопштенија Интервју со м-р Јасмина Лескаровска за магазин “ПРИКАЗНА” на МТВ 1

Интервју со м-р Јасмина Лескаровска за магазин “ПРИКАЗНА” на МТВ 1

Сподели

Дали туристичкиот развој е на задоволително ниво?

Македонија во континуитет бележи раст и позитивн тренд на бројот на странски туристи и ноќевања. Но, растот во туризмот не значи и развој на туризмот. Фокусот на Агенцијата за промоција и поддршка н атуризмот  треба да биде во насока на развој на туризмот и тоа во сегментот на:

  • развој на одржливи дестинации и одржливи туристички продукти,
  • развој на локални и регионални туристички брендови и
  • промоција на одговорното патување.

За нас од особено значење има развојот на алтернативните форми на туризам, бидејќи македонската туристичка понуда е пред се комбинација од рурален, авантуристички, културен, еногастро туризам и многу повеќе. А, македонскиот туристички продукт е мешавина од богато културно наследство и неисцрпно природно богатство.

Во наредниот период во континуитет треба да се работи на интензивна промоција на севкупната туристичка понуда. Со што би се обезбедило зголемување на бројот на странски туристи и остварени ноќевања, но ќе се зголеми и визибилноста и атрактивноста на десинацијата, конкуренцијата помеѓу побарувчката, но исто така ќе бидеме во можност да привлечеме одржливи финансии и инвестиции во рамките на туризмот.

Каков е потенцијалот на Македонија во насока на одржлив туризам?

Македонија има голем потенцијал за развој на одржлив туризам бидејќи е мала земја на Балканот со уникатна и автентична туристичка понуда. За нас од особено значење има развојот на туризмот во рамките на локалните заедници. Развојот на туризмот на ниво на локалните заедници во последните години станува многу значаен сегмент на одржливиот туризам пред се поради обезбедување на благосостојбата и јакнењето на локалните заедници. Со развој на овој вид туризам ние ќе обезбедиме економско зајакнување на локалните заедници, подобрување на квалитетот на животот на локалното население, а со тоа ќе создадеме услови локалното население да обезбеди одржливи долгорочни приходи за нив, но и за идните генерации.

Тоа можеме да го постигнеме со зголемување на инфраструктурните инвестиции особено во руралните делови на нашата земја, што би претставувало добра основа за понатамошен развој. И преку обезбедување на финансиска поддршка за локалното население и овозможување на услови тие да инвестираат во мали семејни бизниси и со тоа активно да бидат вклучени во севкупниот туристички и економски развој на земјава. Ова ќе има влијание врз:

  • рамномерен регионален развој,
  • дисперзија на економскиот раст и
  • подобрување на севкупната слика на земјава.

Каква е заинтересираноста на општините и граѓаните за развој на одржлив туризам?

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот заедно со нашите долгогодишни партнери ИМЕ И СИППО подржани од швајцарската амбасада, но и од Стопанката комора за туризам во изминатиот период започна со една нова активност, а тоа е одржување на обуки за туристичкото стопанство и чинителите во туризмот за подигнување на свеста и зголемување на сензибилитетот за значењето и придобивките од развој на одржливиот туризам како и имплементација на одржливите практики во туризмот. Интересот на општините и локалното население за развој на одржливиот туризам кај нас е голем, и со овие рботилници во иднина треба да бидат опфатени поголем број на општини во земјава. Сметам дека е од особено значење би имало сместувачките капацитети да инвестираат и да го зголемат квалитетот на нивните услуги во насока на имплементација на одржливите стандарди со самото тоа би привлекле се поголем број на туристи и би ја зголемиле нивната исполнетост. Сметам дека со тоа треба да се продолжи и во иднина бидејќи воведувањето на овие одржливи стандарди во рамките на туризмот е долгорочен и долготраен процес, а придобивките и ефектите од истите  би имале многу големо значење за нас, но и за идните генерации.

Постои ли стратегија за одржлив развој?

За жал Македонија веќе две години нема Национална стратегија за развој на туризмот. Сметам дека во наредниот период од особено значење за сите нас е на еден транспарентен начин да се донесе една Национална стратегија за развој на туризмот која пред се ќе даде еден фокус на развојот на алтернативните форми на туризам како и имплементирањето на одржливите практики и стандарди во рамките на туризмот. Превземањето и спроведувањето на мерки за заштита на животната средина никогаш не било позначајно, а преку развојот на одржливиот туризам ќе обезбедиме долгорочна рамнотежа помеѓу масовниот туризам и економскиот раст од една страна и зачувување на животната средина, биодиверзитетот и културното наследство од друга страна.