Насловна Законска регулатива

Законска регулатива

Статут на Агенција за промоција и поддршка на туризмот - Прочистен текст

1. ЗАКОН ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ВО РМ

2. ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ, ВИДОТ И ВИСИНАТА НА СУБВЕНЦИИТЕ (КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ - РАБОТНА ВЕРЗИЈА)

3. ЗАКОН ЗА ПЛАНИНСКИ ПАТЕКИ

- Правилник за начинот на одржување на планинските патеки

- Правилник за начинот на определување на планинските патеки

- Правилник за начинот на сигнализација и маркација, формата и содржината на сигнализација и маркација на планинските патеки

- Правилник за формата и содржината на елаборатот за воспоставување на планинска патека

- Правилник за формата и содржината, како и начинот на водење на Регистарот на планински патеки

- Прилог 1- приказ на патокази

- Упатство за пополнување на елаборат за воспоставување на планинска патека

4. ЗАКОН ЗА АВТОКАМПОВИ

- Правилник за висината на трошоците за категоризација на автокампови

- Правилник за условите за категоризација на автокампови

- Правилник за форма и содржина на покана за едукација

- Правилник за формата и содржината на барањето за категоризација на автокамп

- Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за категоризација на автокамп

- Правилник за формата и содржината на планот за уредување на просторот за кампирање

- Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на категоризирани автокампови

- Прилог 1 - покана за едукација

- Прилог 2 - барање за недонесување на решение за категоризација

- Прилог 3 - регистар

- Прилог 4 - барање за категоризација на автокамп на државно земјиште

- Прилог 5 - барање за категоризација на автокамп на приватно земјиште

- Прилог 6 - категоризација на автокамп табеларен приказ

- Уредба за минималните технички стандарди и услови во поглед на опремата (хардверот)

5. ЗАКОН ЗА ТУРИСТИЧКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

- Правилник за видовите на градежни материјали и градежни работи

- Правилник за поблиските критериуми и начинот на уредувањето

- Уредба за минималните технички стандарди и услови во поглед на опремата

6. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНА

- Изменет и дополнет Годишен план за јавни набавки за 2018 година

7. Правилник за организација на патувања

8. Правилник за поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка културни, забавни, спортски, гастрономски и еколошки манифестации

9. Интерен правилник за организација, начин, постапка и висина на котизација за учество на меѓународни саеми за туризам

10. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2019 ГОДИНА

10.1. Изменет и дополнет годишен план за јавни набавки за 2019 година

11. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2020 ГОДИНА

12. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2021 ГОДИНА

13. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2022 ГОДИНА

- Измена на Годишен план за јавни набавки за 2022 година (13.04.2022)

- Измена на Годишен план за јавни набавки за 2022  година (27.06.2022)

14. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2023 ГОДИНА