Насловна За нас

За нас

Агенијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Северна Македонија е институција основана од Владата на Република Северна Македонија. Основна функција на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот е промоција на туристичките ресурси на Република Северна Македонина на странски пазари, како и управување и поддршка на проекти чија цел е развој на туризмот во целина. АППТ е основана во 2008 година според “Закон за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Северна Македонија” („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2008; 156/2010; 59/2012; 187/2013 и 41/2014).

Органи на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот се: Управен одбор (кој се состои од 7 членови) и Совет (сочинет од 15 членови). Владата на Република Северна Македонија дава согласност за Статутот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, годишната програма за работа и годишниот финансиски план, додека Министерството за економија врши надзор над законитоста на работењето на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот има два сектори: сектор промоција и сектор поддршка.

Мисија, визија и цел на АППТ

Визијата за тоа каде го гледаме туризмот на Република Северна Македонија за 2023година, е во промена на перцепцијата на светските патувачи за земјава како безбедна и достапна дестинација, која што може да понуди диверзивни и атрактивни туристички концепти, а паралелно со тоа и зголемување на бројот на странски туристи и остварени ноќевања. Последователно, ова ќе придонесе до значителен раст на економските текови, преку се поголем прилив во БДП-то од ставка туризам.

Мисија

 Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во периодот пред нас ќе се фокусира на регионот и светскиот пазар, но без да ги заборавиме и домашните туристи. Во континуитет се отвараат нови авионски линии со кои земјава се поврзува со повеќе европски и светски дестинации и очекуваме веќе во 2023г да се надминат бројките од одличната 2019 година. Нашата мисија е во 2023 година да стигнеме до 3,2 милиони ноќевања и рекордни 430милиони долари приход во македонската економија од ставка туризам.

Стратешки цели и приоритети

Реално е да планираме, реално е да работиме, реално е да ја достигнеме целата. Уверени сме дека можеме да постигнеме рекорди и затоа целта за 2023 година е да ги надминеме бројките од 2019 година во туристичката индустрија. Визијата каков туризам треба да градиме е отсликана преку поставените цели за 2023 година, а тоа се:

– 3,2 милиони ноќевања, повеќе од 430милиони долари од туризмот, реструктуирање на туристичкиот сектор во РС Македонија, национална кампања на youtube и google, брендирање на дестинацијата, патно означување на туристичките атракции и брендирање на граничните премини.

Збогатување на туристичката понуда со атрактивни туристички производи е една од целите и заложбите на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Истото го реализира преку поддршка за развој на туристичкиот потенцијал во земјава. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот го следи трендот и фокусот е на подготовка на систем за Е-визиторс на кој се работи заедно со Министерство за економија, концепт кој ќе биде отсликан кај нас по примерот на хрватскиот интегрален модел за регистрација на туристи. Еден од приоритетите е се повеќе Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот да аплицира и работи на ИПА проекти за меѓугранична соработка, конкретно овој период се работи со Грција.

Надлежности и стратешки приоритети

  • – Активно унапредување и промоција на туризмот и професионално  презентирање на  сите сегменти и региони од туристичката  понуда, како и изготвување на анализа за потенцијалите на домашниот и странскиот туристички пазар;
  • – Подготвување и реализиција на програмата и обезбедување информативен материјал за промоција и поддршка на туристичките вредности;
  • – Формирање и развивање единстевн туристичко информативен систем и негово поврзување со други информативни системи;
  • – Активно промовирање на вкупниот туристички потенцијал на Република Северна Македонија во земјата и во странство и соработка со светски познати туроператори за привлекување на што поголем број туристи;
  • – Позиционирање на нови туристички пазари;
  • – Поттикнување и координирање на сите туристички организации, комори, асоцијации, здруженија и други институции од областа на туризмот и угостителството, со цел унапредување и промоција на туризмот;
  • – Иницирање и насочување меѓуопштинска, регионална и меѓународна соработка за  промоција на туризмот;
  • – Учество во привлекување инвестициии во туристичкиот сектор во Република Македонија;
  • – Унапредување и поддршка и развој на вкупниот туристички потенцијал на земјата.
  • – Агенцијата за промоција и подршка на туризмот ги извршува сите други активности согласно со законот и Статутот.

Туризмот е моќен стопански сегмент за развој на економијата, главен двигател и основен столб на социо-економскиот напредок на развиените, но и на земјите во развој. Ефектите од туризмот се повеќекратни и пред сè се видливи преку порастот на девизниот прилив, подобрување на платниот биланс, креирање на нови работни места, но и пораст на инвестициите. Брзиот раст на туризмот на глобално ниво охрабри голем број држави при преземањето на директни чекори кон развој на туризмот и негов посериозен третман. Согласно оваа динамика на раст и развој како и значењето на туристичката индустрија, визијата и мисијата Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот е во насока на одговорно и одржливо развивање на туризмот во Република Северна Македонија, со цел поголем придонес во економскиот развој,  намалување на сиромаштијата, зачувување на биодиверзитетот и менаџирање на природните ресурси. За успех во сферата на туризмот е неопходно правилно планирање и менаџирање кое се постигнува со посветена и одговорна работа, но и со отворена и конструктивна меѓусекторска соработка на институциите. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, како маркетинг и пазарно ориентирана институција, преку промотивни активности и креирање на туристички производи во соработка со стопанството, придонесува кон поголема кокуректност и препознатливост на Република Северна Македонија како туристичка дестинација.

Индиректните резултати од досегашното работење на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот се видливи преку постигнување на одредено ниво на препознатливост и конкурентност на македонскиот туристички производ, додека директните резултати покажуваат пораст од 150% во бројот на странски туристи и  просечен пораст на годишно ниво од 15% на девизниот прилив од ставка туризам.

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Северна Македонија водејќи се од својата заложба за континуиран развој, унапредување и афирмација на туризмот, а имајќи ги предвид предностите и економската корист од развојот на оваа стопанска гранка, инвестира и работи на реализација на програмските активности, со цел подобра и поефикасна туристичка понуда. Работењето на Агенцијата се заснова врз принципите на: стручност, професионалност, транспарентност, одржливост и одговорност и во тој контекс се цели кон одговорно и професионално работење, особено на можностите за зголемување на бројот на туристи. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот е свесна за значењето на маркетингот и брендирањето на државата, како и соодветното позиционирање на Северна Македонија во морето од држави и туристички дестинации преку запознавање на светската јавност природата, историјата, културата и гастрономијата.