Насловна Информации од јавен карактер

Информации од јавен карактер

Пристап до информации од јавен карактер

Слободен пристап до информации имаат сите правни и физички лица. Слободен пристап до информации имаат и странски правни и физички лица во согласност со овој и друг закон. Образецот на Барањето содржи назив на Имателот на информацијата, личното име и презиме на Барателот на информацијата, податоци за можниот застапник или ополномоштеното лице, фирмата или правното лице, опис на информацијата со која сака да се запознае, на каков начин сака да се запознае со содржината на бараната информација и на каков начин да му се достави бараната информација. Барање може да се поднесе пополнето и на обичен лист хартија но на истото барателот е должен да наведе дека станува збор за Барање по основ на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Барателот не е должен да го образложи барањето.

Образец за Барање за информации од јавен карактер

Лице овластено за постапување со барања за пристап до информации од јавен карактер во Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот e:

Сара Трајковска Костовскa

Мејл: [email protected]

Контакт телефони: +38971 635 207 и 02/3223-146

Адреса: 11 Октомври бр.13 1000 Скопје