Насловна Правилници и упатства

Правилници и упатства

 1. ЗАКОН ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ВО РМ 
 2. ЗАКОН ЗА ПЛАНИНСКИ ПАТЕКИ
 3. ЗАКОН ЗА АВТОКАМПОВИ
 4. ЗАКОН ЗА ТУРИСТИЧКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
 5. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПАТУВАЊА
 6. ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА КУЛТУРНИ, ЗАБАВНИ, СПОРТСКИ, ГАСТРОНОМСКИ И ЕКОЛОШКИ МАНИФЕСТАЦИИ
 7. ИНТЕРЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА, НАЧИН, ПОСТАПКА И ВИСИНА НА КОТИЗАЦИЈА ЗА УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНИ САЕМИ ЗА ТУРИЗАМ 
 8. Правилник за измена на Интерен правилник за организација, начин, постапка и висина на котизација за учество на меѓународни саеми за туризам
 9. Одлука за усвојување на Правилник за измена на Интерен правилник за организација, начин, постапка и висина на котизација за учество на меѓународни саеми за туризам
 10. ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА УНИШТУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, КАКО И ЗА НАЧИНОТ НА УНИШТУВАЊЕ, БРИШЕЊЕ И ЧИСТЕЊЕ НА МЕДИУМИТЕ
 11. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ, РЕАКЦИЈА И САНИРАЊЕ НА ИНЦИДЕНТИ
 12. ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПРАВЕЊЕ НА СИГУРНОСНА КОПИЈА, АРХИВИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ, КАКО И ЗА ПОВТОРНО ВРАЌАЊЕ НА ЗАЧУВАНИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
 13. Кодекс за етичко однесување за членовите на Владата и носителите на Јавни Функции имнувани од страна на Владата
 14. Правилник за откуп на фотографии со мотиви и туристички локации за Република Северна Македонија
 15. Годишен план за работа на АППТ за 2020
 16. Кодекс за Административни службеници
 17. ИНТЕРЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА, НАЧИН, ПОСТАПКА И ВИСИНА НА КОТИЗАЦИЈА ЗА УЧЕСТВО НА ОНЛАЈН МЕЃУНАРОДНИ САЕМИ ЗА ТУРИЗАМ
 18. ЕТИЧКИ КОДЕКС НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 19. Годишен план за спречување на корупцијата
 20. Интерен правилник за изработка на административно-технички документ/запис во АППТ
 21. Интерна процедура за спроведување на постапките за јавни набавки
 22. Процедура за следење на договори за јавни набавки
 23. Процедура за исплата на патни и дневни расходи за службено патување во странство 27.02.2020
 24. Интерна процедура за исплата на патни и дневни расходи за службено патување во РСМ – 19.10.2021
 25. Правилник за внатрешна организација и систематизација на работни места на вработените на АППТ