Насловна Проекти Планински велосипедски патеки

Планински велосипедски патеки

Сподели

Агенцијата за Промоција и Поддршка на туризмот на Република Македонија согласно со својата дејност и програмата  за развивање на туризмот во Македонија активно го поддржува реализирањето на проектот Планинарски велосипетски Патеки.

Проектот опфаќа  дооформување на  постоечките и создавање на  нови пешачки, планинарсли патеки на цела територија на  Република Македонија.

Проектот  ке го реализира  АППТРМ во соработка  со  Агенцијата за рурален развој  при  Министерство за  земјоделие а  ќе го изведува во соработка со Федерацијата на планинарски спортови  на Македонија како партнери  во имплементацијата.

Целите на овој проект се во согласност на целите на националната стратегија за развој на туризмот:

Зголемување на бројот на домашни туристи и зачувување на трендот на пораст на бројот на  посети од странски туристи, продолжување на периодот за престој, зголемување на зафатеноста на сместувачките капацитети изголемување на обемот на туристичка потрошувачка.

Проектот е наменет за планинари и спортисти, домашни и странски туристи а придобивка ќе имаат спортските клубови,  планинарски допридонесувајки за развојот на планинарскиот туризам.

Реализацијата на овој проект ке го решава постоечкиот проблем на недоволна, неорганизирана и несодветно  на  потенцијалите туристичка  понуда  во нашата  земја  за  овој  вид  на  туризам  кој  е  во се поголем подем во светот  и веќе е значаен дел од туристичката понуда  на  сите соседни земји. Реализација  на  ваков  проект ќе создаде покомплетен  туристички производ и ќе  ја  збогати  туристичката понуда правајки ја нашата земја поафирмирана и поатрактивна со позначајно место на туристичката мапа во Европа и пошироко.

Проектот ќе се реализира на цела територија на Македонија и ќе се изведува во соработка со федерациите а во имплементацијата директно ке учествуваат  планинарските друштва и велосипедските клубови.

Овој проект овозможува  Создавање на мрежа на велосипетски паттеки низ цела Македонија, оформување,одбележување,поставување на патокази и инфо табли,ГПС одбележување како и промотивни материјали книга водич во електронска и печатена форма.

Предлог национална мрежа на планински патеки на Република Македонија

Планинарски патеки на Република Македониjа

ПЛАНИНСКИ ВЕЛОСИПЕДСКИ ПАТЕКИ

Агенцијата за Промоција и Поддршка на туризмот на Република Македонија согласно со својата дејност и програмата  за развивање на туризмот во Македонија активно го поддржува реализирањето на проектот Планинарски велосипетски Патеки.

Овој проект овозможува  Создавање на мрежа на велосипетски паттеки низ цела Македонија, оформување,одбележување,поставување на патокази и инфо табли,ГПС одбележување како и промотивни материјали книга водич во електронска и печатена форма.

Промотивниот материјал ќе овозможи промоција на оваа туристичка област  на туристичките саеми каде АППТ ги презентира туристичките капацитети на Република  Македонија.

Проектот  ќе се реализира со  АППТ од програмата предвидена за рурален развој и земјоделие во соработка со велосипетската федерација и велосипетските клубови во Р.Македонија.

Предлог национална мрежа на планински патеки на Република Македонија