Насловна Проекти Планинарски патеки во Република Македонија

Планинарски патеки во Република Македонија

Сподели

Согласно основната дејност и програмата  на Агенцијата за Промоција и Подршка на Туризмот на Македонија-АППТРМ зацртана  е реализација  на проект за  развој на  туризмот  во  република Македонија–поконкретно во сегментот  „Активности во природа„ како позначаен дел според  потенцијалите на републиката. Проектот опфаќа  дооформување на  постоечките и создавање на  нови пешачки, планинарсли патеки на цела територија на  Република Македонија.

Проектот  ке го реализира  АППТРМ во соработка  со  Агенцијата за рурален развој  при  Министерство за  земјоделие а  ќе го изведува во соработка со Федерацијата на планинарски спортови  на Македонија како партнери  во имплементацијата.

Целите на овој проект се во согласност на целите на националната стратегија за развој на туризмот :

Зголемување на бројот на домашни туристи и зачувување на трендот на пораст на бројот на  посети од странски туристи, продолжување на периодот за престој, зголемување на зафатеноста на сместувачките капацитети изголемување на обемот на туристичка потрошувачка.

Проектот е наменет за планинари и спортисти, домашни и странски туристи а придобивка ќе имаат спортските клубови,  планинарски допридонесувајки за развојот на планинарскиот туризам.

Реализацијата на овој проект ке го решава постоечкиот проблем на недоволна, неорганизирана и несодветно  на  потенцијалите туристичка  понуда  во нашата  земја  за  овој  вид  на  туризам  кој  е  во се поголем подем во светот  и веќе е значаен дел од туристичката понуда  на  сите соседни земји. Реализација  на  ваков  проект ќе создаде покомплетен  туристички производ и ќе  ја  збогати  туристичката понуда правајки ја нашата земја поафирмирана и поатрактивна со позначајно место на туристичката мапа во Европа и пошироко.

Проектот ќе се реализира на цела територија на Македонија и ќе се изведува во соработка со федерациите а во имплементацијата директно ке учествуваат  планинарските друштва и велосипедските клубови.

 

Предлог национална мрежа на планински патеки на Република Македонија

Планинарски патеки на Република Македониjа