Насловна Соопштенија Рекордни 229 милиони долари прилив во македонската економија за првите шест месеци...

Рекордни 229 милиони долари прилив во македонската економија за првите шест месеци од 2023г.

Сподели

Туристичкиот промет покажа раст и во вториот квартал за 2023 година и изнесува 136 милиони долари во македонската економија, со раст од 28% споредбено со истиот период 2022 година. Двата квартали во 2023 се со раст од 24% споредбено со претходната година. Вкупно двата квартали за 2023 година имаат раст од 24% компарирано со периодот од изминатата година, односно 229 милиони долари прилив од туристичкиот промет во БДП-то.

Како туризмот придонесува за економијата? Создава работни места, ја зајакнува локалната економија, придонесува за развој на локалната инфраструктура и може да помогне да се зачува природната средина и културните добра и традиции, како и да се намалат сиромаштијата и нееднаквоста. Туризмот во Северна Македонија треба да го добие потребното внимание затоа што може да биде сериозен играч во привлекување зелени инвестиции.

Доколку го компарираме учеството на туризмот во бруто домашниот производ – БДП  што во 2011 година изнесувал 0,4%, 2018 година изнесувал 2,4% додека во 2022 година изнесува 3,6%, достигнувајќи 481 милион долари. Споредбено, кај првите квартали (Q1) на приливот од туризмот 2018/2019/2020/2021/2022 година, што и покрај пандемијата која започна во 2020 година, нема забележено пад, што не може да се случи ако изостанува планирање, мерливост и евалуација на стратешките планови во АППТ.  За прв пат во првиот квартал на 2023 година, туризмот во македонската економија влеал 93 милиони долари, што е за 19% повеќе од 2022 година или 41% повеќе од 2019 година.

“Упатувам силна и оптимистичка порака за остварување на целта од 530 милиони долари од македонскиот туристички сектор во домашната економија за 2024 година. Меѓуинституционалната соработка, инклузивноста на приватниот сектор и јакнење на капацитетите ги мобилизираат сите засегнати страни и го прават туризмот катализатор на позитивни промени. Реархитектуирањето на македонскиот туристички сектор мора да се случи во наредниот пет годишен период, а дотогаш да се постигнат целите за 2025 година од 3,7 милиони ноќевања, 600 милиони долари од туризмот или повеќе од 4% во БДП, повеќе од 45.000 вработени во туристичко-угостителската дејност” истакна директорот на АППТ, д-р. Љупчо Јаневски.