Насловна Законска регулатива

Законска регулатива

Статут на Агенција за промоција и поддршка на туризмот - Прочистен текст

1. ЗАКОН ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ВО РМ

- Правилник за внатрешна организација на Агенција за промоција и поддршка на туризмот на РМ

- Органограм

2. ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ, ВИДОТ И ВИСИНАТА НА СУБВЕНЦИИТЕ (КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ - РАБОТНА ВЕРЗИЈА)

3. ЗАКОН ЗА ПЛАНИНСКИ ПАТЕКИ

- Правилник за начинот на одржување на планинските патеки

- Правилник за начинот на определување на планинските патеки

- Правилник за начинот на сигнализација и маркација, формата и содржината на сигнализација и маркација на планинските патеки

- Правилник за формата и содржината на елаборатот за воспоставување на планинска патека

- Правилник за формата и содржината, како и начинот на водење на Регистарот на планински патеки

- Прилог 1- приказ на патокази

- Упатство за пополнување на елаборат за воспоставување на планинска патека

4. ЗАКОН ЗА АВТОКАМПОВИ

- Правилник за висината на трошоците за категоризација на автокампови

- Правилник за условите за категоризација на автокампови

- Правилник за форма и содржина на покана за едукација

- Правилник за формата и содржината на барањето за категоризација на автокамп

- Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за категоризација на автокамп

- Правилник за формата и содржината на планот за уредување на просторот за кампирање

- Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на категоризирани автокампови

- Прилог 1 - покана за едукација

- Прилог 2 - барање за недонесување на решение за категоризација

- Прилог 3 - регистар

- Прилог 4 - барање за категоризација на автокамп на државно земјиште

- Прилог 5 - барање за категоризација на автокамп на приватно земјиште

- Прилог 6 - категоризација на автокамп табеларен приказ

- Уредба за минималните технички стандарди и услови во поглед на опремата (хардверот)

5. ЗАКОН ЗА ТУРИСТИЧКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

- Правилник за видовите на градежни материјали и градежни работи

- Правилник за поблиските критериуми и начинот на уредувањето

- Уредба за минималните технички стандарди и услови во поглед на опремата

6. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНА

- Изменет и дополнет Годишен план за јавни набавки за 2018 година

7. Правилник за организација на патувања

8. Правилник за поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка културни, забавни, спортски, гастрономски и еколошки манифестации

9. Интерен правилник за организација, начин, постапка и висина на котизација за учество на меѓународни саеми за туризам

10. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2019 ГОДИНА

10.1. Изменет и дополнет годишен план за јавни набавки за 2019 година

11. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2021 ГОДИНА