Shtëpi Organizimi i brendshëm

Organizimi i brendshëm

Agjencia për Promovimin dhe Përkrahjen e Turizmit në Republikën e Maqedonisë së Veriut – informata për kontakt Telefon
APPT - Shkupinfo@tourismmacedonia.gov.mk 02/3223-146
APPT - Strugësubsidies@tourismmacedonia.gov.mk 046/789-428
Sektori për përkrahje të turizmit support@tourismmacedonia.gov.mk 02/3223-101
Sektori për promovimin e turizmitpromotion@tourismmacedonia.gov.mk 02/3223-101

Drejtori

Sektori për promovim, marketing dhe bashkëpunim ndërkombëtar

Sektori për analiza, hulumtim dhe planifikim strategjik

д-р Љупчо Јаневски
Раководител на одделение за анализа, истражување и стратешко планирање

Sektori për projekte, përkrahje të turizmit dhe punë administrative- juridike

Зоран Николовски
Раководител на Сектор за проекти, поддршка на туризмот и административно - правни работи
Ивана Димовска

Seksioni për përkrahjen e projekteve – Strugë – Komisioni për subvencionimin e qarkullimit të huaj dhe të organizuar turistik

Seksioni për punë administrative-juridike

Соња К. Петкoвски

Seksioni për çështje financiare

Seksioni për menaxhim me resurse njerëzore