Shtëpi Informata

Informata

Е-mail:

Informata

info@tourismmacedonia.gov.mk

Drjetor Lupço Janevski

director@tourismmacedonia.gov.mk

Sektori për përkrahje

support@tourismmacedonia.gov.mk

Subvencione

subsidies@tourismmacedonia.gov.mk

Marrëdhënie me publikun

promotion@tourismmacedonia.gov.mk

info@tourismmacedonia.gov.mk

Telefon

Shkup
Centrali

02 32 23 101

Kabineti i drejtorit

02 32 23 146

Strugë

046  789 428

Lokacioni

Shkup

GTC, kati 2, lokali 11
1000 Shkup, Maqedoni

Strugë

Boro Haxhi Pute 1/1-1
6330 Strugë, Maqedoni