Home Director

Director

 

1.  Презиме: Јаневски

2.  Име: Љупчо

 

тел: 02 32 23 146 / 71 309 495

e-mail: director@tourismmacedonia.gov.mk

 1. Образование:

 

Институција дата

од-до

Стекнати образовни степени или дипломи:
ФДУ- Факултет за Туризам и Угостителство Охрид 2015 –во тек Катедра за докторски студии по Туризам (во тек)
БАС- Бизнис Академија Смилевски-Скопје 2011-2013 Пост-дипломски студии:

МБА специјалист по Стратегиски менаџмент

БАС- Бизнис Академија Смилевски-Скопје 2008-2011  Дипломиран оперативен

менаџер

Х.У.Ц. „Марија Кири Склодовска“ – Скопје 1987-1991  Хемиско-технолошки техничар

 

2. Јазици: Назначени способности според скалата од 1 до 5 (1-одличен:5-основен)

Јазици Зборување Читање Пишување
Македонски 1 1 1
Српски 1 1 1
Англиски 2 1 1

 

3. Квалификации и вештини: Стратегиски менаџмент и маркетинг, деловно комуницирање, менаџмент и маркетинг, водство, тимска работа, креативност и иновативност, менаџмент на човечки ресурси, проектен менаџмент, организациски промени, проектен циклус и др.

Компјутерски програми: Microsoft Office, Word, Excel , Power Point, Prezzi, Internet.

 

4. Работно искуство:

год.  оддo Работно место Институција /  Компанија
2015 (во тек) Рак.на одделение

Анализа,истражување

и стратегиско планирање

АППТ-Агенција за промоција

и поддршка на туризмот

2014 Консултант за промоција и

брендирање

АППТ- Агенција за промоција

и поддршка на туризмот

2012-2014 Директор на маркетинг и

продажба

„МРИ Информатика“-Скопје
2010-2012 Директор на маркетинг „Бизнис Академија Смилевски“
2010-2012 Маркетинг консултант за

промоција и брендирање

„Фармациски Сектор„

 

5. Други професионални ангажмани: 

год.  оддo Работно место Институција /  Компанија
2012-2014 Маркетинг-менаџер на промоција и  брендирање „ Медицински сектор“
2012-2014 Консултант за промоција и  подигање на бренд „Финансиски сектор“
2010-2012 Консултант за развој

промоција и истражување

Проектен ангажман

 

6. Сфери на интерес: Стратегиски менаџмент и маркетинг, оперативен менаџмент и маркетинг, маркетинг во туризмот, деловно комуницирање, промоција, интернет маркетинг, нови форми на промовирање и иновативен маркетинг, деловно преговарање, менаџмент на човечки ресурси, работа во тимови и групи, проектен менаџмент, аналитика и истражување на пазарот, воведување на организациски промени и др.

7. Учество на стручни и научни конференции::

 • The International Scientific Conference – “Globalization challenges and the social-economic Environment of the EU”, Novo Mesto, Slovenia, 2012
 • Научна конференција „Современите менаџерски предизвици и организациските науки“, Битола, 2012
 • Научна конференција „Современите менаџерски предизвици и организациските науки“, Битола,  2013
 • Прва научно – стручна конференција “Состојби и перспективи во туризмот, економијата и бизнис логистиката во Република Македонија“ – Штип 2016
 • Четврта меѓународна научна конференција „Современи менаџерски предизвици и организациските науки“- Битола 2016
 • 13th International Scientific Conference THE TEACHER OF THE FUTURE-2017
 • Втора научно – стручна конференција “Состојби и перспективи во туризмот, економијата и бизнис логистиката во Република Македонија“ – Штип 2017
 • International Conference & Workshop for Tourism and hospitality – Skopje 2017   “Branding of small tourist destinations and gastronomic events“
 • XIV International May Conference on Strategic Management (IMCSM)2018 – Bor Serbia
 • Конференција,, Да го претвориме регионот во активна туристичка дестинација’’(in you pocket-Rethinking) -Белград Србија 02.10.2018 година
 • Конференција SЕЕТ 2018- Белград Србија 03.10.2018 година

8.  Меѓународна публикација за теорија и практика на науката за управување (Published by the University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Department of Engineering Management)  

9. Perspectives for the development of ecotourism in National park Pelister

10.  Tourism trends with particular reference to tourism subsides as a long term unsustainable tourism development tool

24 Otvoreno – Can Prespa write a new history for her own promotion?

”Ja sakam Makedonija” on TV Sitel with Ljupco Janevski

Interview with Ljupco Janevski: Rural tourism will bring us more tourists

Interview of the director Ljupco Janevski for ”Nezavisen Vesnik”

Interview with Ljupco Janevski, director of the Agency for Promotion and Support of Tourism: Macedonia is advancing in adrenaline tourism