Home Rulebooks and guidelines

Rulebooks and guidelines

  1. ЗАКОН ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ВО РМ 
  2. ЗАКОН ЗА ПЛАНИНСКИ ПАТЕКИ
  3. ЗАКОН ЗА АВТОКАМПОВИ
  4. ЗАКОН ЗА ТУРИСТИЧКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
  5. RULEBOOK ON THE CONDITIONS, THE MANNER AND THE PROCEDURE FOR ORGANIZATION OF INFO TRIPS
  6. ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА КУЛТУРНИ, ЗАБАВНИ, СПОРТСКИ, ГАСТРОНОМСКИ И ЕКОЛОШКИ МАНИФЕСТАЦИИ