Home Rulebooks and guidelines

Rulebooks and guidelines

  1. ЗАКОН ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ВО РМ 
  2. ЗАКОН ЗА ПЛАНИНСКИ ПАТЕКИ
  3. ЗАКОН ЗА АВТОКАМПОВИ
  4. ЗАКОН ЗА ТУРИСТИЧКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
  5. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПАТУВАЊА
  6. ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА КУЛТУРНИ, ЗАБАВНИ, СПОРТСКИ, ГАСТРОНОМСКИ И ЕКОЛОШКИ МАНИФЕСТАЦИИ