logo

Agency for Promotion and Support of Tourism

 

ЗА НАС
 
 

 

Агенција за Промоција и Подршка на Туризмот (АППТ) е владина организација чија основна функција е промоција на туристичките ресурси и капацитети на Република Македонина на меѓународно ниво. Со основна цел привлекување на туристи во Македонија како уникатна туристичка дестинација агенцијата има започнато со проекти и кампањи финансирани од Владата на РМ.

 

Главните надлежностите на Агенција за Промоција и Подршка на Туризмот:

 

 

  • -  Активно унапредување и промоција на туризмот и професионално  презентирање на  сите сегменти и региони од туристичката  понуда, како и изготвување на анализа за потенциалите на домашниот и странскиот туристички пазар;

 

  • -  Подготвување и реализиција на програмата и обезбедување информативен пропаганден материјал за промоција и поддршка на туристичките вредности;

 

  • -  Формирање и развивање единстевн туристичко информативен систем и негово поврзување со други информативни системи;
  •  
  • -  Активно промовирање на вкупниот туристички потенцијал на Република Македонија во земјата и во странство и соработување со светски познати туроператори за привлекување на што поголем број туристи;

 

  • -  Поттикнува и ги координира сите туристички организации, комори, асоцијации, здруженија и други институции од областа на туризмот и угостителството, со цел за унапредување и промоција на туризмот;

 

  • -  Иницира и насочува меѓуопштинска , регионална и меѓународна соработка за  промоција на туризмот;

 

  • -  Учествува во привлекување инвестициии во туризмот во Република Македонија.

 

 

Агенција за Промоција и Подршка на Туризмот ги извршува сите други активности согласно со законот и Статутот.