logo

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

 


Корекција на датум

 

Корекција на датум:

 

Со цел да се исполнат очекуваните стандарди Јавната објава на Рамката за управување со животната средина и Рамката за управување со раселувањето – Проект за локална и регионална конкурентност во туризмот (ПЛРКТ) во Македонија е продолжено до 5ти ноември 2015 година.

 

 

Korrigjim i datës

 

Me qëllim plotsimin e standardeve të pritura, Shpalosja publike e Kornizës për Menaxhimin me Mjedisin Jetësor dhe Menaxhimin me Ristemimin – Projekti për Konkurrueshmëri Lokale dhe Rajonale në fushën e Turizmit në Maqedoni është vazhduar deri më datën 5 Nëntor 2015.

 

 

Corrigendum of date:

 

In order to meet expected standards the Public disclosure of Environmental Management and Resettlement Management Framework - Local and Regional Competitiveness Project in Tourism (LPRC) in Macedonia is prolonged till November 5th, 2015.

Назад 

Креиран од ognen на 30.10.2015