logo

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

 

ПЛАНИНАРСКИ ПАТЕКИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 

ПЛАНИНАРСКИ ПАТЕКИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

Согласно основната дејност и програмата  на Агенцијата за Промоција и Подршка на Туризмот на Македонија-АППТРМ зацртана  е реализација  на проект за  развој на  туризмот  во  република Македонија–поконкретно во сегментот  „Активности во природа„ како позначаен дел според  потенцијалите на републиката. Проектот опфаќа  дооформување на  постоечките и создавање на  нови пешачки, планинарсли патеки на цела територија на  Република Македонија.

 

Проектот  ке го реализира  АППТРМ во соработка  со  Агенцијата за рурален развој  при  Министерство за  земјоделие а  ќе го изведува во соработка со Федерацијата на планинарски спортови  на Македонија како партнери  во имплементацијата.

 

 

 

 

Целите на овој проект се во согласност на целите на националната стратегија за развој на туризмот :

 

Зголемување на бројот на домашни туристи и зачувување на трендот на пораст на бројот на  посети од странски туристи, продолжување на периодот за престој, зголемување на зафатеноста на сместувачките капацитети изголемување на обемот на туристичка потрошувачка.  

 

Проектот е наменет за планинари и спортисти, домашни и странски туристи а придобивка ќе имаат спортските клубови,  планинарски допридонесувајки за развојот на планинарскиот туризам.

 

Реализацијата на овој проект ке го решава постоечкиот проблем на недоволна, неорганизирана и несодветно  на  потенцијалите туристичка  понуда  во нашата  земја  за  овој  вид  на  туризам  кој  е  во се поголем подем во светот  и веќе е значаен дел од туристичката понуда  на  сите соседни земји. Реализација  на  ваков  проект ќе создаде покомплетен  туристички производ и ќе  ја  збогати  туристичката понуда правајки ја нашата земја поафирмирана и поатрактивна со позначајно место на туристичката мапа во Европа и пошироко.

 

 

 

 

 

Проектот ќе се реализира на цела територија на Македонија и ќе се изведува во соработка со федерациите а во имплементацијата директно ке учествуваат  планинарските друштва и велосипедските клубови.

 

 

Предлог национална мрежа на планински патеки на Република Македонија

 

 

        Мапа на планинарски патеки на Република Македониа


 

 

 

Планинарска Патека – Богомила – Планинарски Дом С.Мокрени

 

Планинарска Патека – Село Габровник

 

Планинарска Патека – Планинарски Дом С.Мокрино

 

Планинарска Патека – Нова Македонија

 

Планинарска Патека – С.Теово – С.Мокрени

 

Планинарска Патека – Манастир Св.Спас – С.Мокрени

 

Планинарска Патека – Пехчево – Кадиица

 

Планинарска Патека – Равна Река – Ченгино кале – Клепало

 

Планинарска Патека – Манастир Карпино – Дејловце

 

Планинарска Патека – Кокино – Арбанашко – Водопад Длабочица

 

Планинарска Патека – Пелинце – Врв Китка – Малотино – Кокино

 

Планинарска Патека – Беровско Езеро – Двориште – Бела Вода

 

Планинарска Патека – Берово – Абланица – Берово

 

Планинарска Патека – Берово – Патево

 

Планинарска Патека – Берово – Беровско Езеро

 

Планинарска Патека – Абланица – Равна Река

 

Планинарска Патека – Клепало – Бачило

 

Планинарска Патека – Вргањ (Мечкина Ливада)

 

Планинарска Патека – Попова Шапка – Извор на Река Пена

 

Планинарска Патека – Шарски Води

 

Планинарска Патека – Прва Македонска Трансверзала

 

Планинарска Патека – Попова Шапка – Лешница – Шипковица – Попова Шапка

 

Планинарска Патека – Корабски Масив – Длабока Река

 

Планинарска Патека – Вргањ

 

Планинарска Патека – Врв Плат

 

Планинарска Патека – Мечкина Дупка – Св. Никола

 

Планинарска Патека – Врбник – Мечкина Дупка

 

Планинарска Патека – Езеро Матка – Манастир Св. Никола

 

Планинарска Патека – Водно – Манастир Св. Никола

 

Планинарска Патека – Пештера Убава

 

Планинарска Патека – Спој на две Реки: Вардар – Аџина Река

 

Планинарска Патека – Патека на животот на дело доситеј

 

Планинарска Патека – Нежливо – Јаболчиште

 

Планинарска Патека – Папрадиште – Нежилово

 

Планинарска Патека – Врв Пирамида (Голем Камен) – С.Смилево

 

Планинарска Патека – Врв Вртушка – С. Маловиште

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИНСКИ ВЕЛОСИПЕДСКИ ПАТЕКИ

 

Агенцијата за Промоција и Поддршка на туризмот на Република Македонија согласно со својата дејност и програмата  за развивање на туризмот во Македонија активно го поддржува реализирањето на проектот Планинарски велосипетски Патеки.

 

 

 

 

Овој проект овозможува  Создавање на мрежа на велосипетски паттеки низ цела Македонија, оформување,одбележување,поставување на патокази и инфо табли,ГПС одбележување како и промотивни материјали книга водич во електронска и печатена форма.

 

Промотивниот материјал ќе овозможи промоција на оваа туристичка област  на туристичките саеми каде АППТ ги презентира туристичките капацитети на Република  Македонија.

 

Проектот  ќе се реализира со  АППТ од програмата предвидена за рурален развој и земјоделие во соработка со велосипетската федерација и велосипетските клубови во Р.Македонија.

 

 

Предлог национална мрежа на планински патеки на Република Македонија

 

 

Велосипедска Патека – Бањани – Радишани

 

Велосипедска Патека – Берово

 

Велосипедска Патека – Попова Шапка – Извор на Река Пена

 

Велосипедска Патека – Мариово

 

Велосипедска Патека – Рамно Радишани

 

Велосипедска Патека – Попова Шапка – Лешница – Шипковица – Попова Шапка