logo

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

 

ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ
 

 

 

Информaција за инструменти за долгорочно финансирање за купување, изградба и адаптација на мали сместувачки капацитети до 70 легла со стандард не поголем од оној кој е определен со 3 ѕвезди

 

Преглед на расположливи кредитни линии за долгорочно финансирање за купување, изградба и адаптација на мали сместувачки капацитети до 70 легла со стандард не поголем од оној кој е определен со 3 ѕвезди:


1.ЕИБ кредитна линија-МСП инвестиционен кредит


Македонската банка за поддршка на развојот (МБПР) и Европската инвестициска банка (ЕИБ) со цел спроведување на кредитна поддршка на издржани проекти, вклучително и од областа на купување, изградба и адаптација на мали сместувачки капацитети до 70 легла со стандард не поголем од оној кој е определен со 3 ѕвезди пласира кредити од оваа кредитна линија под следните услови:


Износ на кредит за
краен корисник:

Минимален износ      10.000  ЕУР
Максимален износ 3.500.000 ЕУР

Рок на отплата:

До 8 години

Вклучен грејс период:

До 24 месеци

 

Намена: Купување на материјални средства  


o       Недвижности (вклучително купување, изградба и адаптација на мали сместувачки хотелски капацитети);

o       Опрема (вклучително и опрема за мали сместувачки хотелски капацитети);

o       Обртни средства (не повеќе од 30% од вредноста на кредитот);

 


 Инвестиции во нематеријални средства (развој, планирање и финансирање во фаза на конструкција како и трошоци за плати и останато поврзано со фазата на истражување и развој);

Крајна каматна стапка:

5,5% годишно

 

 

2. ИКЛ-РФ кредитна линија (Револвинг фонд од Италјанската стокова кредитна линија)


Средствата од оваа кредитна линија се одобруваат вклучително и за финансирање за купување, изградба и адаптација на мали сместувачки капацитети до 70 легла со стандард не поголем од оној кој е определен со 3 ѕвезди. Кредитите од револвинг фондот од оваа кредитна линија се пласираат под следните услови:

 

Износ на кредит за
краен корисник:

Минимум    50.000 ЕУР
Максимум 400.000 ЕУР

Рок на отплата:

До 6 години

Вклучен грејс период:

До 12 месеци

 

 

Намена: Набавка или изградба на постојани средства вклучително и купување, изградба и адаптација на мали сместувачки хотелски капацитети и за обртни средства.


Крајна каматна стапка:

6% годишно

 

 

3. ПКФ кредитна линија со гарантна шема


Кредитите од оваа кредитна линија се пласираат под следните услови:

 

Износ на кредит за
краен корисник:

Минимум    10.000 ЕУР
Максимум 300.000 ЕУР

Рок на отплата:

До 8 години

Вклучен грејс период:

До 12 месеци (ако крајниот рок е до 3 години тогаш максималниот вкупен грејс е до 6 месеци).

 

Намена: Набавка на основни средства (вклучително и купување, изградба и адаптација на мали сместувачки хотелски капацитети). Од износот на кредитот до 30% можно е финансирање на обртни средства.

Гарантна шема: 60% од средствата одобрени од ПКФ (70% од износот на кредитот) по основ на секој одобрен кредит се на товар на фондот.


Крајна каматна стапка:

Максимум 8% годишно.

 

4. МСП-МБПР кредитна линија

Кредитите од кредитната линија МСП-МБПР се пласираат под следните услови:

 

Износ на кредит за
краен корисник:

Минимум    15.000 ЕУР
Максимум 500.000 ЕУР

Рок на отплата:

До 8 години

Вклучен грејс период:

До 12 месеци


Намена: Набавка на основни средства (вклучително и купување, изградба и адаптација на мали сместувачки хотелски капацитети). Од износот на кредитот до 50% можно е финансирање на обртни средства.

Крајна каматна стапка:

Максимум 8% годишно.

 

Кредити за сместувачки капацитети


Финансиска поддршка на проектите за купување, изградба и адаптација на мали сместувачки капацитети до 70 легла со стандард не поголем од оној кој е определен со три ѕвезди, е можна со аплицирање на потенцијалните инвеститори за некоја од следните кредитни линии на МБПР:


  1. ЕИБ кредитна линија (МСП/Инвестиции/ЕИБ 3-100.000.000), која е со фиксна годишна каматна стапка од 5,5% и рок на отплата до 8 години;
  2. ИКЛ револвинг кредитна линија (МСП/Инвестиции/ИКЛ револвинг), која е исто така со фиксна каматна стапка од 6% годишно, но е со рок на отплата до 6 години;
  3. ПКФ со гарантна шема (МСП/Инвестиции/Гарантна шема), која е посебно значајна за оние компании каде недостасува доволно обезбедување при одобрувањето на кредитот;
  4. МБПР кредитна линија (МСП/Инвестиции/МБПР), која овозможува до 50% од износот на кредитот да се користи и за обртни средства.