Насловна Соопштенија 308,05 милиони долари директно во македонската економија од туризмот

308,05 милиони долари директно во македонската економија од туризмот

Сподели

Третиот квартал на 2019 година резултираше со девизен прилив од туризам поголем за 4,77% за разлика од истиот периот минатата година. Вкупниот девизен прилив за првите три квартали од тековнава година изнесува 308,05 милиони долари, што е за 3,03% раст споредбено со 2018 година.

Трендот на пораст на девизниот прилив е континуиран и е во линија со очекувањата на АППТ дека тековната година ќе достигне 400 милиони долари девизен прилив од туризам во 2019 година или за 5% повеќе од минатата, 2018 година. Долгорочен и одржлив развој на туризмот е стратегијата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот која се практикува преку промоција на туристичките содржини на земјава во странство и поддршка овозможена преку различни проекти во земајва.

Девизен прилив во USD Q1 Q2 Q3 Q4 Вкупно
2018 64.71 87.15 147.14 299.00
2019 63.27 90.62 154.16 308.05
% -2.23% 3.98% 4.77% 3.03%

Од друга страна, одржлив раст и зголемување на бројот на туристи несомнено придонесува за раст на економските активности поврзани со туризмот, намалување на сиромаштијата, зачувување на биодиверзитетот и менаџирање на природните ресурси, затоа, поддршката од сите засегнати страни за спроведување на политиките за реализација на стратешките цели е важна и истата обезбедува развој и одржливост на туризмот и туристичката индустрија.

Во насока на ова, податоците за месец Октомври 2019та година покажуваат пораст на странските туристи за 19,3% и 11,3% кај домашните споредбено со истиот период во 2018та година, додека вкупниот број на странски туристи во 2019та година, согласно месец октомври е повисок за 6,1% кај странските, додека 1,8% кај домашните туристи во споредба со 2018та година. Бројот на ноќевања го следи истиот позитивен тренд и 10-от месец од годинава е во пораст за 9,6% за разлика од лани, додека првите 10 месеци од 2019та бележат раст од 2,4% во споредба со истиот период минатата 2018та година.

Земајќи предвид дека туризмот претставува силен стопански сегмент за развој на економијата и е еден од базичните двигатели на социо-економскиот напредок на развиените, но и на земјите во развој, ефектите се од истиот се повеќе од важни, а ги се гледаат од порастот на девизниот прилив, додека овозможнуваат подобрување на платниот биланс, креирање на нови работни места и пораст на инвестициите.

Промоцијата и поддршката на туризмот очигледно помагаат во исполнување на стратешкиот план на АППТ со кој се очекува раст од 5% до 7% на бројот на туристи и ноќевања, односоно надмнување на бројката од 1,3 милиони туристи и приближно 4 милиони ноќевања.