Насловна Соопштенија 153,89 милиони долари девизен прилив по ставка туризам во првите два квартала...

153,89 милиони долари девизен прилив по ставка туризам во првите два квартала од 2019г

Сподели

Долгорочен одржлив развој на туризмот за инклузивен економски раст на Република Северна Македонија е визијата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Одржлив раст и зголемување на бројот на туристи што би придонеле значително за раст на економските активности поврзани со туризмот, намалување на сиромаштијата, зачувување на биодиверзитетот и менаџирање на природните ресурси, се клучни за пораст на девизниот прилив по ставка туризам. Сега, кога веќе се насочивме на тоа нашaта национална економија да бележи раст, очекуваме туризмот да има клучна улога. Затоа, поддршката од сите засегнати страни за спроведување на политиките за реализација на стратешките цели е важна, обезбедува развој и одржливост на туризмот и туристичката индустрија, како и инклузивен економски раст на Република Северна Македонија. Туризмот претставува силен стопански сегмент за развој на економијата, како и главен двигател и основен столб на социо-економскиот напредок на развиените, но и на земјите во развој. Ефектите од туризмот се повеќекратни и пред сè се видливи преку порастот на девизниот прилив, подобрување на платниот биланс, креирање на нови работни места, но и пораст на инвестициите.

За успешноста на нашиот тим и на сите засегнати страни (туристичкото стопанство)говорат и спроведените анализи од претходните години  каде јасно се гледа преку покачувањето од 12% на странски туристи и бројот на ноќевања за 15% споредбено со изминатите две години. Порастот во бројот на туристи и ноќевања се одразува и во пораст на девизниот прилив по ставка туризам, каде се регистрира пораст од 16.7% за 2018. Исто така во првите два квартала од 2019г, забележан е пораст од 1,3%, споредбено со истиот период 2018г, односно 153,89 милиони долари.

 За првите 6 (шест) месеци од 2019 година зголемувањето на бројот на туристи продолжува за 4%, додека ноќевањата за 2%, споредбено со 2018г. И тоа, бројот на домашни туристи е зголемен за 5%, додека кај бројот на странски туристи има пораст од 4%. Бројот на ноќевања остврени од домашни туристи имаат пораст од 1%, додека остварени ноќевања по основ туризам од странски туристи имаат згоменување од 3%. Најбрзорастечките пазари(по број на пристигнати туристи) споредбено 2018-2019г. Полска како туристички пазар (односно раст на бројот на туристи) има зголемување од 73%, Хрватска има раст од 53%, бројот на туристи од Словенија е зголемен за 32%, бројот на посети од Израел е зголемен за 32%, додека бројот на туристички посети од Албанија е зголемен за 19%.

 Несомнено во центарот на нашето внимание секогаш се активностите поврзани со континуираниот раст на странските туристи во Република Северна Македонија, но и свртување на вниманието на домашните туристи кон неоткриените убавини на нашата земја. Покрај активностите поврзани со промоција, Агенцијата секогаш е тука да го поддржи туристичкото стопанство во делот на создавање нови туристички атракции, како и да обезбеди субвенции за  истото.

Согласно динамиката на раст и развој како и значењето на туристичката индустрија, мисијата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот како маркетинг и пазарно ориентирана организација, преку промотивните активности и креирање/поддршка на квалитетни туристички производи, во соработка со туристичкото стопанството и локалното население, придонесува кон поголема конкурентност и препознатливост на Република Северна Македонија како туристичка дестинација. Од аспект на холистичка перцепција, визијата за тоа каде го гледаме туризмот на Република Северна Македонија, е позиционирање на нашата земја во морето од држави и туристички дестинации преку запознавање на светската јавност со тоа што не прави диверзивни, различни, а е отсликано преку природата, историјата, културата и гастрономијата.

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот се промени и се прилагоди на туристичките трендови и преференците на новите патувачи, како и на потребите и можностите на локалните туристички ентитети. АППТ преку институционалната соработка и координација помеѓу туристичките субјекти на регионално и локално ниво придонесува за збогатување на туристичките содржини, а со тоа дава и можност дестинацијата да стане конкурентна на светскиот туристички пазар.

Воедно, според движењата на пазарите во регионот, предвидувањата на светстката туристичка организација и движењата на туристичкиот сектор за 2019 година предвидениот раст ќе се движи помеѓу 3% до 5% во бројот на туристи и остварените ноќевања за 5% до 7%. Ова ќе овозможи дополнителен девизен прилив и кои се предвидува да достигне до 400 милиони долари. Достигнувањата на полето од промоцијата и поддршката и евидентните успеси со доброто стратегиско планирање за 2020 година треба да помогнат во целта на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот за продолжување на позитивниот раст на туристичкиот сектор во 2020 година. Со исполнување на стратегискиот план се очекува позитивен ефект врз туристичкиот сектор и овозможување на раст од 5% до 7% на туристите и остварените ноќевања, односоно да се надмине бројката од 1,3 милиони туристи и што поблиску до 4 милиони ноќевања.